Có 1 kết quả:

jiè yú liǎng nán ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ ㄌㄧㄤˇ ㄋㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be on the horns of a dilemma (idiom)