Có 1 kết quả:

jiè zhí dìng lǐ

1/1

jiè zhí dìng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

intermediate value theorem (math.)