Có 1 kết quả:

jiè qiào

1/1

jiè qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carapace
(2) hard outer shell