Có 1 kết quả:

jiè zǐ

1/1

jiè zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meson
(2) mesotron (physics)

Một số bài thơ có sử dụng