Có 1 kết quả:

jiè yú

1/1

jiè yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) between
(2) intermediate
(3) to lie between