Có 1 kết quả:

jiè zhòu

1/1

jiè zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

armor