Có 1 kết quả:

cóng zhòng

1/1

cóng zhòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the crowd
(2) to conform