Có 1 kết quả:

cóng yōu

1/1

cóng yōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) preferential treatment
(2) most favored terms