Có 1 kết quả:

cóng hé

1/1

cóng hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whence?
(2) where from?