Có 1 kết quả:

cóng dòng

1/1

cóng dòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) -driven (of mechanism, driven by a component)
(2) slave (wheel, pulley)