Có 1 kết quả:

cóng tóu

1/1

cóng tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anew
(2) from the start