Có 1 kết quả:

cóng tóu dào wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) from start to finish
(2) from head to tail
(3) the whole (thing)