Có 1 kết quả:

cóng yǐng

1/1

cóng yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make movies
(2) to be a movie actor (or actress)