Có 1 kết quả:

cóng lái

1/1

cóng lái

giản thể

Từ điển phổ thông

luôn luôn, lúc nào cũng

Từ điển Trung-Anh

(1) always
(2) at all times
(3) never (if used in negative sentence)