Có 1 kết quả:

cóng cǐ

1/1

cóng cǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

từ đó, do đó, do đấy

Từ điển Trung-Anh

(1) from now on
(2) since then
(3) henceforth

Một số bài thơ có sử dụng