Có 1 kết quả:

cóng lüè

1/1

cóng lüè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to omit (less important details etc)