Có 1 kết quả:

cóng sù

1/1

cóng sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (to do sth) with dispatch
(2) as soon as possible