Có 1 kết quả:

cóng lǐ dào wài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) from the inside to the outside
(2) through and through
(3) thoroughly