Có 1 kết quả:

cāng cù

1/1

cāng cù

giản thể

Từ điển phổ thông

vội vã, gấp

Từ điển Trung-Anh

(1) all of a sudden
(2) hurriedly