Có 1 kết quả:

cāng huáng chū táo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run off in a great panic (idiom)