Có 1 kết quả:

cāng huáng chū táo ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run off in a great panic (idiom)