Có 1 kết quả:

zǐ chù

1/1

zǐ chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

newborn animal