Có 1 kết quả:

shì nǚ

1/1

shì nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) court lady
(2) palace maid
(3) traditional painting of beautiful women