Có 1 kết quả:

tā mā de

1/1

tā mā de

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (taboo curse) damn it!
(2) fucking