Có 1 kết quả:

fù zhī bǐng dīng

1/1

fù zhī bǐng dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burn down (idiom)