Có 1 kết quả:

fù fāng

1/1

fù fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

credit side (of a balance sheet), as opposed to 收方[shou1 fang1]