Có 1 kết quả:

fù gěi

1/1

fù gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deliver
(2) to pay