Có 1 kết quả:

fù zhū

1/1

fù zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apply to
(2) to put into (practice etc)
(3) to put to (a test, a vote etc)

Một số bài thơ có sử dụng