Có 1 kết quả:

fù zhū shí shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to put into practice
(2) to carry out (idiom)