Có 1 kết quả:

fù zhū dōng liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

wasted effort