Có 1 kết quả:

fù qián

1/1

fù qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay money