Có 1 kết quả:

xiān dān

1/1

xiān dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elixir
(2) magic potion

Một số bài thơ có sử dụng