Có 1 kết quả:

xiān bā sè dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fairy pitta (Pitta nympha)