Có 1 kết quả:

xiān zī yù sè

1/1

xiān zī yù sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heavenly beauty, jewel colors (idiom); unusually beautiful lady