Có 1 kết quả:

xiān fāng

1/1

xiān fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prescription of elixir
(2) potion of immortality
(3) potion prescribed by an immortal

Một số bài thơ có sử dụng