Có 1 kết quả:

xiān shì

1/1

xiān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to depart this mortal coil