Có 1 kết quả:

dài láo

1/1

dài láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do sth in place of sb else