Có 1 kết quả:

dài ná mǎi tè

1/1

Từ điển Trung-Anh

dynamite (loanword)