Có 1 kết quả:

dài shù liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

algebraic quantity