Có 1 kết quả:

dài shù fāng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) algebraic equation
(2) polynomial equation