Có 1 kết quả:

dài shù cù

1/1

dài shù cù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

algebraic variety (math.)