Có 1 kết quả:

dài tì fù mǔ

1/1

dài tì fù mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in place of sb's parents
(2) in loco parentis (law)