Có 1 kết quả:

dài chēng

1/1

dài chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alternative name
(2) antonomasia