Có 1 kết quả:

dài bǐ

1/1

dài bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to write on behalf of sb
(2) to ghostwrite