Có 1 kết quả:

dài zuì gāo yáng

1/1

dài zuì gāo yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scapegoat