Có 1 kết quả:

dài biǎo rén wù

1/1

dài biǎo rén wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

representative individual (of a school of thought)