Có 1 kết quả:

dài biǎo tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) delegation
(2) CL:個|个[ge4]