Có 1 kết quả:

dài xiè

1/1

dài xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) replacement
(2) substitution
(3) metabolism (biol.)