Có 1 kết quả:

dài gòu

1/1

dài gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to buy (on behalf of sb)