Có 1 kết quả:

lìng rén bù kuài

1/1

lìng rén bù kuài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unpleasant
(2) objectionable