Có 1 kết quả:

lìng rén zhèn fèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) inspiring
(2) exciting
(3) rousing